• تلفن : 01133355552
  • ایمیل: info@etaco.co
چراغ اتوماتیک

چراغ اتوماتیک

با نصب سيستم چراغ اتوماتیک اتاکو بر روي خودرو ،شب هنگام يا هنگام ورود به تونل چراغهاي جلوي خودروي شما به صورت هوشمند و اتوماتيك روشن و روزهنگام و يا هنگام خروج از تونل چراغها به صورت اتوماتيك خاموش مي شوند.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

چراغ اتوماتیک